English
Beeldmerk blauw driehoekje

Terug naar de website

Algemene voorwaarden

Versie 1 maart 2022

Wat fijn dat je het voornemen hebt om je steentje bij te dragen aan een duurzame wereld! Een duurzame organisatie neerzetten is een reis die wij graag samen met je gaan maken. In deze algemene voorwaarden leggen wij je uit hoe we gaan samenwerken. Lees ze dan ook even aandachtig door. Zo voorkomen we misverstanden en vergroten we de kans op een duurzame samenwerking.

Uitrusting en reisplan

1 - Jouw reisbegeleider

Wij zijn Merel Segers en Jasper van den Herik, jouw reisbegeleiders! Als duurzaamheidsexperts helpen wij organisaties om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Dat doen wij door te adviseren, te analyseren en te communiceren.

Zo neem je contact met ons op:
E-mail: contact@thefootprinters.nl
Merel: merel@thefootprinters.nl / +31 6 33 612 174
Jasper: jasper@thefootprinters.nl / +31 6 44 804 267
Via de ouderwetse post: Swammerdamsingel 39, 3112 RG in Schiedam
KvK-nummer: 85687324

2 - Waar wil je naartoe?

Wij baseren ons aanbod op de gegevens die jij aan ons verstrekt. Zorg er dan ook voor dat je ons van alle relevantie informatie voor de opdracht voorziet, zodat wij een goed reisplan kunnen uitstippelen.

In onze offerte concretiseren wij hoe onze reis er uit zal komen te zien. Offertes zijn vrijblijvend en vervallen maximaal na 4 weken. Wij ga ervan uit dat wij voor die tijd een bericht ontvang of je de reis naar een duurzamere toekomst met ons aan wilt gaan.

Genoemde prijzen altijd zijn exclusief BTW.

Staat er een duidelijke fout (ofwel: een 'kennelijke vergissing of verschrijving') in onze offerte? Dan zijn wij daar niet aan gebonden.

Heb je onze offerte aanvaard en wil je het reisplan wijzigen? Laat het ons vooral weten. Je begrijpt dat een wijziging van ons reisplan gevolgen kan hebben voor de hoogte van de prijs en / of oplevertermijnen. Wanneer wij een wijziging onverantwoord vinden, blijven we bij ons oorspronkelijke plan.

3 - Reizen onder onze voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze overeenkomst. Ook wanneer er uit een overeenkomst een vervolgopdracht of meerwerk voortvloeit, zijn deze voorwaarden weer van toepassing.

We gaan op weg onder onze voorwaarden: jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

We zijn op weg

4 - Routekaart

Op reis gebeuren er soms onverwachte dingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij durft te vertrouwen op onze kennis zodat we samen onze mooie bestemming bereiken. Voordat we vertrekken is het dan ook belangrijk om te weten dat wij als experts zelfstandig aan een opdracht werken en deze uitvoeren naar ons eigen inzicht. Natuurlijk houden wij zoveel mogelijk rekening met jouw wensen.

Uiteraard doen wij ons uiterste best voor jou. Het garanderen van resultaten doen wij alleen niet. Zo kunnen wij bijvoorbeeld niet beloven dat we altijd onze bestemming bereiken. Een jurist zou zeggen dat wij 'alleen een inspanningsverplichting' hebben.

5 - Een andere reisbegeleider inschakelen

Wij zijn ervan overtuigd dat we door het bundelen van krachten méér kunnen bereiken. Soms kiezen wij er dan ook voor om een derde expert in te schakelen of voor vervanging te zorgen. Wij zijn tegelijkertijd niet verantwoordelijk voor het handelen (of nalaten) van deze derde expert. En nu juridisch: artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en artikel 6:76 van ons Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Eventuele hiermee verband houdende extra kosten zijn voor jouw rekening, maar natuurlijk vragen wij hiervoor om jouw goedkeuring.

6 - Slechte weersomstandigheden & vertraging onderweg

Hebben wij een datum voor oplevering ('deadline') aangegeven, dan geldt deze datum slechts als uitgangspunt. Wij mogen er altijd voor kiezen om de oplevering uit te stellen, indien zich er omstandigheden voordoen waardoor wij de deadline niet kunnen halen. Natuurlijk stellen wij je hiervan op de hoogte, zodat we alsnog samen onze bestemming kunnen bereiken.

7 - Vallen we bijna het ravijn in? Zeg het op tijd!

Zie je dat er iets niet helemaal goed gaat of heb je het idee dat we afwijken van ons reisplan? Laat het ons dan vooral weten.

Natuurlijk nemen wij jouw feedback uiterst serieus. Het is alleen wel goed om te weten dat wij jouw op- en aanmerkingen altijd naar ons eigen inzicht verwerken.

8 - Wat gaat de reis kosten?

Jouw investering bestaat uit de afgesproken prijs (soms is dit op basis van nacalculatie) en extra (on)kosten die wij moeten maken om onze reis te kunnen voortzetten.

Hebben we een vooruitbetaling afgesproken? Dan beginnen wij pas met onze werkzaamheden op het moment dat wij de vooruitbetaling hebben ontvangen.

Voor onze facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Facturen sturen wij altijd digitaal naar je op. De factuur moet worden betaald zonder korting, verrekening of opschorting.

Wij verwachten dat je op tijd betaalt, maar het kan altijd gebeuren dat een factuur aan je aandacht is ontsnapt. Je ontvangt van ons een herinnering wanneer wij zien dat de factuur niet is betaald. Blijft betaling nog steeds uit? Dan zullen wij helaas wat strenger moeten worden en brengen wij wettelijke rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten in rekening.

9 - Reiskosten gaan omhoog

Wij mogen onze prijzen eens per kalenderjaar aanpassen. Als wij daartoe besluiten, stellen wij je daarvan op de hoogte.

10 - Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijke informatie (ofwel, gegevens waarvan we weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze een vertrouwelijk karakter hebben), houden we allebei natuurlijk geheim. Deze geheimhoudingsplicht geldt echter niet wanneer de gegevens zijn verstrekt aan een derde partij in verband met een wettelijk voorschrift, een rechterlijke uitspraak of indien verstrekking noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden door ons.

11 - Wijzigen van mijn voorwaarden

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te vullen. Over grote wijzigingen informeren wij je natuurlijk. Ben je niet akkoord? Laat het ons dan binnen 14 dagen nadat wij je op de hoogte hebben gesteld, weten. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten.

Verkeerde afslag

12 - Als onze wegen scheiden

We gaan natuurlijk uit van een duurzame samenwerking, maar het kan altijd voorkomen dat onze wegen al eerder scheiden.

Zowel jij als wij mogen op ieder gewenst moment besluiten niet meer verder te willen met de reis ('annuleren'). Dit laten we aan elkaar weten door een e-mail te sturen waarin de overeenkomst wordt geannuleerd. Bij annulering dien jij alle uren die wij al hebben gemaakt en eventuele (on)kosten te vergoeden. Let wel, als we een langdurige overeenkomst zijn aangegaan (langer dan 6 maanden) of een overeenkomst voor onbepaalde tijd (we zijn op een wereldreis zonder einddatum), dan geldt een opzegtermijn van 14 dagen. Wanneer wij besluiten onze overeenkomst te annuleren, zijn wij niet gehouden jouw (eventuele) schade hierdoor te vergoeden.

Is ons avontuur tot een einde gekomen? Wees je er dan van bewust dat wij gebruikte en gemaakte materialen en bestanden niet langer voor jou hoeven te bewaren.

13 - De reis valt in duigen: aansprakelijkheid

Wij gaan altijd zeer secuur te werk, maar fouten zijn menselijk. Als er iets mis gaat of dreigt te gaan tijdens onze reis, dien je ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen via een ingebrekestelling. Hierin geef je ons een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen (daar gaan wij natuurlijk onze uiterste best voor doen!).

Onze aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden). Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor onze rekening. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door (ingeschakelde) derden. Zijn wij toch aansprakelijk, dan is de maximale verschuldigde vergoeding, de afgesproken prijs voor de opdracht, met een maximum van €1.000,-. Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.

De beperkingen van onze aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde. Goed om te weten: Iedere vordering en / of claim tegen ons verjaart binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.

Heb je een klacht over de uitvoering van de overeenkomst of onze factuur? Laat dit ons uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum weten. Een klacht betekent niet dat je jouw betaling mag uitstellen.

14 - Welke rechter, welk recht?

Krijgen we ruzie? Dan spreken we af dat we eerst onze uiterste best gaan doen om samen tot een oplossing te komen. Komen we er samen echt niet uit? Dan is de rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen.

Op onze overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Onze bestemming bereikt

15 - Een duurzame wereld voor iedereen

Tijdens onze werkzaamheden creëren wij regelmatig werken, zoals infographics of rekenmodellen, en delen wij onze kennis via trainingen en workshops. Het delen van kennis is namelijk essentieel om tot een duurzame wereld te komen. In lijn met deze gedachte valt ons werk, tenzij we iets anders zijn overeengekomen, onder een creative commons licentie (CC BY-ND 4.0). Dit betekent dat jij en wij het werk mogen verspreiden (de licentie is niet-exclusief). De voorwaarden van deze licentie vind je hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.nl

Onder deze licentie ben je vrij om

  • ons werk (commercieel) te delen,

maar wel onder deze voorwaarden:

  • vermeld onze naam, plaats een link naar de licentie en geef aan of het werk veranderd is.
  • je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
  • je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Het is ons toegestaan om werken die in het kader van de overeenkomst door ons worden gemaakt, jouw logo, merk en (bedrijfs)naam, te gebruiken voor mijn promotionele doeleinden. Als wij van plan zijn om dit te doen, zullen wij dit altijd eerst met je bespreken.

Terug naar de website